Skip to main content

Στη drakotos® διαθέτουμε πολυ­ετή εμπει­ρία και άρ­τια τεχνο­γνωσία στην κα­τα­σκευή οποι­ουδή­ποτε τύ­που σφρα­γί­δας. Χρησι­μο­ποιώ­ντας προϊόντα της κορυφαίας ευρω­παϊκής εταιρίας TRODAT® και υλι­κά υψη­λής ποιό­τη­τας δια­σφαλί­ζουμε την υψη­λή ευκρί­νεια και εύκο­λη ανα­γνωσι­μότητα στο σφρά­γισμα των εγγρά­φων κά­θε πε­λά­τη που μας επι­λέ­γει.

Η εταιρία μας δεσμεύ­εται σε μία φιλο­σο­φία «εχεμύ­θειας» των προ­σωπι­κών στοι­χεί­ων που ανα­γράφο­νται στη κά­θε σφρα­γίδα κα­θώς οι παραγ­γελίες γί­νο­νται απο­κλει­στικά με φυ­σι­κή πα­ρου­σία των ατό­μων ή μέ­σω email και όχι δια­δικτυ­ακά όπως λαθε­μένα και απρό­σωπα γίνε­ται συνή­θως. Για την παρα­λαβή απα­ραί­τητη είναι η επί­δειξη απο­δει­κτικού ταυτο­προσω­πίας.